Oznam pre občanov mesta Malacky!

02.10.2020 14:38
Jesenný zber veľkoobjemového odpadu má naplánované štyri termíny v októbri a novembri. Počas štyroch víkendov budú postupne v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. V piatok sa kontajnery pristavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto. V pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.
 
Termíny zberu objemového odpadu:
I. obvod, 9. – 12. októbra
II. obvod, 23. – 26.. októbra
III. obvod, 6. – 9. novembra
IV. obvod, 13. – 16. novembra
 
Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek - fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)
Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).
Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory.
 
I. O B V O D
 
Termín zberu: 9. – 12. októbra
Ulice I. obvodu:
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.
 
Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery:
• Pezinská (pred kasárňami)
• Dielenská (pri odbočke na bazár)
• Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)
• Partizánska (vnútroblok pri stojisku kontajnerov)
• Hviezdoslavova (pri Agre)
• Hviezdoslavova – pri Mototechne
• Družstevná – pri mlyne
• Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)
• Kollárova (pri koľajniciach)
• Vajanského (pri koľajniciach)
• križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského
• Mansueta Olšovského (na konci, pri záhradách)
• Ul. 1. mája 35
• roh Ul. 1. mája a Pribinovej
• roh Ul. 1. mája a Martina Rázusa
• Kukučínova (pri vodároch)
• záhradkárska osada Prídavky
 
II. O B V O D
 
Termín zberu: 23. – 26. októbra
 
Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.
 
Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery:
• Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
• križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka
• Kozia – ubytovňa Agra
• Jána Hollého – druhá časť Martina Benku
• Cesta mládeže – Veľkomoravská
• Cesta mládeže – modrý činžiak pri ceste
• križovatka Svätoplukova – Jána Hollého
• križovatka Vlastenecká – Príjazdná
• križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)
 
III. O B V O D
 
Termín zberu: 6. - 9. novembra
 
Ulice III. obvodu:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.
 
Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery:
• Vinohrádok
• gen. Štefánika – pri škôlke
• gen. Štefánika – pri bývalom hostinci Tabarín
• Stupavská – bývalé Zberné suroviny
• trafostanica pri Betánii
• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko
• Štúrova – detské ihrisko a škola
• Štúrova – pri potoku
• križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského
• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
• Kalista Orgoňa – parkovisko
• križovatka Jánošíkova – Príjazdná
• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny
• križovatka Gaštanová pri Hobbi
 
IV. O B V O D
 
Termín zberu: 13. – 16. novembra
 
Ulice IV. obvodu:
Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.
 
Kde budú pristavené veľkokapacitné kontajnery:
• Záhradná – Jesenského – Dubovského – začiatok Sadovej (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
• Dubovského (bytovky Vojenských lesov)
• križovatka Rakárenská – Táborisko
• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch
• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov
• križovatka Tichá - Duklianskych hrdinov
• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)
• križovatka Oslobodenia – Legionárska
• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom
• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
• križovatka Hurbanova – Hlboká
• križovatka Písniky
• križovatka Džbankáreň - Vysoká – Hlboká
• križovatka Hodžova - Hlboká
 
 
Prevádzkové hodiny na zberných dvoroch
 
• Zberný dvor, Partizánska ul. (v sídle spoločnosti Tekos)
 
1. apríl - 30. september
pondelok – piatok 16.00 – 19.00 h
sobota 12.00 – 16.00 h
 
1. október - 31. marec
pondelok – piatok 16.00 – 17.00 h
sobota 12.00 – 16.00 h
 
Výdaj zberných nádob:
každý pracovný deň 7.30 – 10.30 h a 11.30 – 13.30 h
 
• Zberný dvor, Hlboká ul.
 
celoročne
PONDELOK zatvorené
UTOROK – SOBOTA 9.00 – 17.00 h (obedná prestávka 12.00 - 12.30 h)
 
Čo sa môže kde odovzdať
 
• iba na Zbernom dvore Partizánska:
elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky, šatstvo, odpady s obsahom škodlivín
 
• iba na Zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad
 
• na oboch zberných dvoroch:
objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky, sklo
 
Bližšie informácie:
• MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia 034/7966 184
• Tekos, oddelenie služieb zákazníkom 034/77 22 060
• Zberný dvor Hlboká 034/77 22 511

 

Späť