Často obsadzované pracovné pozície:

Specia!izovaný robotník t
záh rad n íkl záh rad n íč ka
TEKOS, spo!. s r.o.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 108912, 90101 Malacky _ Malacky
Slovensko
Dátum nástupu na vol'né pracovné miesto
01.07 .2023
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
939 € mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
19.06.2023 o 13:47
Naposledy aktualizované
19.06.2023 o 13:51
Udaje o pracovnej pozícii
Id VPM
2047327
Zdroj
Úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Š peci a l izova ný ro botn ík - záhradníW záhr adn íčka
Profesia (SK ISCO-O8)
9613001 _ Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
Pľacovná oblast'
Pol'nohospodárstvo, záhradn íctvo, rybolov a veterinárstvo
Počet vol'ných miest
1
Náplň pľáce
Manuálne práce v teréne zamerané na ÚdrŽbu zelene, kosenie
_ udrŽiavanie verejnej zelene, záhonov a parkov
- strihanie kríkov
_ odborné ošetrenie kvetinových záhonov
_ výsadba letničiek
- polievanie verejnej zelene
Miesto výkonu práce, Ďatšie miesto výkonu práce
Partizánska 1089ĺ2, 90101 Malacky _ Malacky
Slovensko
Ďatšie miesta výkonu práce
Pracovné podmienky
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
06:00 - 14:00
Zmennost'
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zloŽka mzdy v eurách (v hrubom)
939 € mesačne
Druh vol'nej pracovnej pozície
Vol'né pracovné miesto v podnikatel'skej sfére
Ponúkané výhody
_ stravné lístky aj počas dovolenky
- motivačná zloŽka mzdy - odmena 0-200,00€, osobné ohodnotenie 0_200,00€
_ max. moŽná výška 1339,00€.
Termín nástupu 1.7 .2023.
P oŽiadavky na zamestnan ca
Požadovaný stupeň vzdelania
UpIné stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 2 roky
Znalost' slovenského iazykaje nevyh n utná
Áno
Vodičské oprávnenie
Skupina B
Všeobecné spôsobilosti
fyzická zdatnosť
komunikácia fiednanie s l'ud'mi)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pozornost'
precíznosť (presnosť)
spol'ahlivost'
Udaje o zamestnávatel'ovi
Názov spoločnosti
TEKOS, spol. s r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Partizánska 108912
90101 Malacky - Malacky
Slovensko
lčo
34111832
Počet zamestnancov
50-99
lnternetová adresa
www.tekosmalacky.sk
G harakteristi ka zamestnávate I'a
Letná a zimná udrŽba ciest, budovanie a udrŽba zelene, údrŽba verejného
osvetlenla, vývoz tuheho komunálneho odpadu, zber a nakladanie s druhotnými
surovinami, priemyselné zametanie komunikácií a hál, podnikanĺe v obIasti
nakladania s odpadmi.
činnost'zamestnávatel'a (sK NACE Rev. 2)
Zber nie nebezp.odpadu
Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície
Sprostred kovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostred kovan ia
skupinovou formou _ výberové konanie za účasti zamestnávatel'a
Termín výberového konania
29.06.2023
Dátum ukončenia ponuky
29.06.2023
Kontaktná osoba
Kontaktná osoba
!ng. Vlastlslav Gúth
g uth@tekosmalacky.sk
+421903576340
lng. Mária Hegyiová
hegyiova@tekosmalacky. sk
+421940631 935

Špecializovaný robotník - záhradník/záhradníčka

TEKOS, spol. s r.o.

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 1089/2,  90101 Malacky - Malacky
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2023
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
939 € mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
19.06.2023 o 13:47
Naposledy aktualizované
19.06.2023 o 13:51
 

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2047327
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Špecializovaný robotník - záhradník/záhradníčka
Profesia (SK ISCO-08)
9613001 - Pracovník na čistenie verejných priestranstiev
Pracovná oblasť
Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Manuálne práce v teréne zamerané na údržbu zelene, kosenie - udržiavanie verejnej zelene, záhonov a parkov - strihanie kríkov - odborné ošetrenie kvetinových záhonov - výsadba letničiek - polievanie verejnej zelene
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Partizánska 1089/2,  90101 Malacky - Malacky
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce
 

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovný čas
06:00 - 14:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
939 € mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére
Ponúkané výhody
- stravné lístky aj počas dovolenky - motivačná zložka mzdy - odmena 0-200,00€, osobné ohodnotenie 0-200,00€ - max. možná výška 1339,00€. Termín nástupu 1.7.2023.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Vodičské oprávnenie
Skupina B
Všeobecné spôsobilosti
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
TEKOS, spol. s r.o.
Právna forma
Spol. s r. o.
Sídlo
Partizánska 1089/2
90101 Malacky - Malacky
Slovensko
IČO
34111832
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.tekosmalacky.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Letná a zimná údržba ciest, budovanie a údržba zelene, údržba verejného osvetlenia, vývoz tuhého komunálneho odpadu, zber a nakladanie s druhotnými surovinami, priemyselné zametanie komunikácií a hál, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Zber nie nebezp.odpadu

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
29.06.2023
Dátum ukončenia ponuky
29.06.2023

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Vlastislav Gúth
guth@tekosmalacky.sk
+421903576340
Ing. Mária Hegyiová
hegyiova@tekosmalacky.sk
+421940631935