Služby

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

- odvoz a likvidácia odpadu
- zber druhotných surovín
- doprava ramenovým nakladačom

ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA

- starostlivosť o zeleň, kosenie, orezy drevín
- priemyselné zametanie, čistenie, kropenie komunikácií
- zimná údržba komunikácií, areálov, parkovísk a chodníkov

cenník: na požiadanie

VÝROBA

- drobná stavebná činnosť
- kladenie dlažby, asfaltovanie, oprava výtlkov
- verejné osvetlenie

cenník: na požiadanie

KOMUNÁLNE SLUŽBY

- údržba verejného osvetlenia
- zimná a letná údržba komunikácií a parkovísk
- Vývoz domových septikov fekálnym vozidlom
- Údržba verejnej zelene