Zber plastov v Malackách

28.12.2015 16:05

Od 1. januára 2016 sa v našom meste začína vrecový zber plastov z rodinných domov. V najbližších dňoch (28. – 31. decembra) budú pracovníci TEKOS-u rozvážať žlté plastové vrecia. Občania ich dostanú v termíne vývozu komunálneho odpadu priviazané k svojej nádobe na komunálny odpad.

Najbližšie termíny vývozu separovaného zberu:
Plasty (bytovky), papier (bytovky a rodinné domy): 5. január
Plasty (rodinné domy): 14. január

Kalendár zvozu na celý rok 2016 bude do domácností distribuovaný v priebehu januára.

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom hovorí: do triedeného odpadu plastov patria nápojové plastové fľaše (stlačené), vypláchnuté nádobky od jogurtu či smotany, čisté obalové fólie, igelitové tašky, vypláchnuté fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a podobne. Do triedeného zberu plastov sa triedia aj tetrapaky (obaly z džúsov, či mlieka) a kovové obaly.

Zber bude prebiehať formou kus za kus. Ak občan vytriedi viac plných vriec plastov, dostane rovnaký počet prázdnych vriec. V prípade nedostatku vriec, alebo odcudzení, je možné si vrecia vyzdvihnúť v sídle spoločnosti TEKOS, v pracovných dňoch od 7.00 - 15.30.

V januári budú dočasne distribuované vrecia bez uťahovacej šnúry na vrchu vreca. Žiadame občanov, aby naplnili vrecia tak, aby ich bolo možné zaviazať na uzol. Predídeme tak verejnému neporiadku pri zbere. Z tohto dôvodu dostane každý občan na začiatok dve vrecia. Následne formou výmeny toľko, koľko sám vytriedi.

 


 

Späť